Menu

Czym jest analiza fundamentalna?

15 czerwca 2022 - Finanse
Czym jest analiza fundamentalna?

Artykuł sponsorowany.

Analizowanie ruchów cenowych na giełdzie papierów wartościowych ma przynieść odpowiedzi na pytania inwestorów dotyczących tego, kiedy i w co zainwestować, a kiedy z danej inwestycji najlepiej będzie się wycofać. Pomocna pod tym względem będzie analiza kondycji ekonomicznej spółki, by dokonać wyceny jej realnej wartości.

Służy do tego analiza fundamentalna. Czym jest i jakie odpowiedzi przynosi?

Analizowanie fundamentów dla inwestycji

Jak sama nazwa wskazuje, analiza fundamentalna bada fundamenty rynku, gospodarki czy spółki notowanej na giełdzie. Może odpowiadać na pytania dotyczące obiektywnej kondycji emitenta papieru wartościowego. Opiera się na założeniu, że im lepsza jest kondycja finansowa emitenta, nie ma on problemów ze swoją płynnością finansową i powiększa swój kapitał, tym wyższa będzie wartość jego akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Automatycznie takie walory powinny być zasadniczo bardziej atrakcyjne dla inwestora.

Analizy fundamentalnej dokonuje się w długim czasookresie. Nie można się nią posługiwać, by ocenić opłacalność danej inwestycji krótkoterminowo, jak w przypadku analizy technicznej.

Najważniejsze założenia analizy fundamentalnej

Podstawowym założeniem, jakie przyświeca analitykom przy przygotowywaniu analizy fundamentalnej, jest to, że występuje silny związek pomiędzy wzrostem zysków spółki w toku prowadzenia działalności, a jej wyceną rynkową. Innymi słowy, stan finansów i stabilność rynkowa wpływają korzystnie na wycenę spółki, a jej akcje zwiększają swoją wycenę. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/analiza-fundamentalna

Dlatego też analiza fundamentalna stosowana jest wyłącznie dla inwestycji, które mają długi horyzont czasowy. Pozwala na wytypowanie spółek, których akcje będą osiągać w przyszłości wyższe niż obecnie ceny.

Poszczególne etapy analizy fundamentalnej

Podczas przygotowywania analizy fundamentalnej należy dokonywać jej etapowo. W pierwszym kroku obejmuje ona analizę makroekonomiczną i polega na sporządzeniu ogólnej oceny tego, czy warto inwestować na danym rynku akcji i czy jest to dostatecznie atrakcyjne dla inwestorów. Analizie poddawana jest ogólna sytuacja ekonomiczna rynku, sytuacja społeczno-polityczna danego kraju czy bieżąca koniunktura gospodarcza, w tym inflacja i najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne. Liczy się wysokość produktu krajowego brutto, wysokość stopy bezrobocia czy inflacja.

Kolejnym krokiem jest wykonanie analizy sektorowej, która polega na ocenie atrakcyjności inwestowania w spółki zaliczane do konkretnego sektora gospodarki. Przewidywana opłacalność inwestowania w daną branżę konfrontowana jest z ryzykiem, jakie wiąże się z podjęciem danej inwestycji. Analitycy dokonujący analizy sektorowej w ramach pełnej analizy fundamentalnej, starają się rozpoznawać zmiany w trendzie rozwoju danej branży w istniejącym otoczeniu rynkowym.

Następnie przygotowywana jest analiza sytuacyjna, która jednocześnie staje się początkowym etapem analizy konkretnych spółek, których dotyczy analiza fundamentalna. Jej celem jest ocena spółki w kontekście branży, w której działa. Osoba analizująca sytuację spółki sprawdza, jaką zajmuje ona pozycję konkurencyjną, jakie są jej silne i słabe strony, oraz czy w otoczeniu ma szanse i zagrożenia w zakresie jej dalszego rozwoju. Badane są przedmiot działalności spółki, jej cele oraz sposoby ich realizacji, sposób wypracowywania zysków czy polityka przedsiębiorstwa.

Analizę fundamentalną wieńczy analiza finansowa, która stanowi bardzo ważny etap dla inwestorów, ponieważ jej wyniki pozwalają określić, ile rzeczywiście warta jest analizowana spółka. Analitycy są w stanie na tej podstawie określić, ile faktycznie może zyskać spółka, a co za tym idzie, czy będzie w stanie generować pożądane zyski dla inwestorów. Analiza bada trzy podstawowe sprawozdania finansowe przedstawiane przez poszczególne spółki notowane na giełdzie papierów wartościowych: bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Przeprowadzana jest w jej ramach analiza wskaźnikowa, dotycząca wskaźników finansowych i ich ocenie porównawczej zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Sprawdź też: https://trading-academy.pl/analiza-fundamentalna-wprowadzenie-i-wskazniki/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.